• منو اصلی

  راهکارهای کنترل شب ادراری درنوجوانان

 • ارسال شده در یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط دکتر حمیدرضا بادلی ۴۱۹۲ بازديد
 • دکتر حمیدرضا بادلی

   شب ادراری می توانند یکباردرهفته تاهرروزهفته اتفاق افتدودرهرشب یکبارتا چندباراتفاق افتد.بعضی ازنوجوانان همیشه ازکودکی شب های خیس دارند وبعضی مدتی خوب بوده اند ولی بعددچارآن می شوندشب( ادراری ثانویه). شب ادراری برای نوجوان وخانواده میتواند ایجاداسترس ونگرانی کند. اماخبرخوب این است که برای برطرف کردن آن راههای مفیدی وجوددارد.

   شب ادراری دردنیا

  شماممکن است دردوره نوجوانی تلاش زیادی برای برطرف کردن شب ادراری کرده باشید ولی متاسفانه هیچکدام مفید واقع نشده باشد.بسیاری از نوجوانان به همین دلیل بسیاری از مسافرت های تیمی و یاحتی مهمانی های دوستانه راازدست دهند. ازسویی تمایلی به مطرح کردن این مشکل با صمیمی ترین دوستان نخواهندداشت. 

  دربعضی ازکشورها آمارخوبی ازمردم خوددارند بعنوان مثال شب اداری در انگلستان از هر 75 نوجوان یک نفرشب ادراری دارندومیلیون ها نوجوان دیگر دردنیا شب ادراری دارند. بسیاری ازنوجوانان بااستعداد،باهوش وسالم هم ممکن است شب ادراری داشته باشندبدون اینکه تقصیری داشته باشند

   مثانه رفتار غیرطبیعی دارد وچرادرشب،این اتفاق می افتد؟

  درزمانی که بخواب می روید ازمغزشما ماده ای(هورمون وازوپرسین) تولید میشود که به کلیه ها دستور میدهد که تولید ادراررا کم کنید.اینکارباعث می شود که شما نیازی برای ادرارکردن درشب نداشته باشید.اگر مثانه درشب ودرخواب پر شدازمثانه پیامی به مغز می رود ومغزاورا بیدارمیکندتابرای ادرارکردن به دستشویی برود.

   امااین اتفاق نمی افتد

  اماگاهی کلیه فرمان کاهش تولیدازیک سو ویا بیدارکردن فرد رابه درستی انجام نمی دهد.درخواب مثانه بی اختیار خالی می شود.

  گاهی رفتارمثانه درخواب تغییر می کندومثانه قبل از پرشدن کامل ، خالی می شود.وقتی این اتفاق می افتدفردازخواب بیدارمی شود واحساس ونیازبه تخلیه فوری دارد ولی دربسیاری از مواقع فردنمی تواند خودراتادستشویی برساند.بسیاری ازاین نوجوانان درطی روز هم نیاز فوری به ادرارکردن درروزهم دارندکه به این نوع مثانه ،مثانه تحریک پذیرگویند.

  درمواردی ژن ها یا اصطلاحا ژنتیک موثراست مانند تاثیرژن درایجادرنگ مو وچهره ها ، که دراین جا می تواند باعث شب ادراری شود.استرس ،خستگی واضطراب می تواندباعث تشدیدشب ادراری شود.

   

  نگاهی دیگر به شب ادراری

  بعضی از نوجوانان هرشب وبعضی هرازگاهی خودراخیس می کنند.امابرای برطرف کردن مشکل شب ادراری زاه حل هایی وجوددارد:

  1. بیاییدنگاه تان را به شب ادراری تغییردهید شما می توانیدباایجاده انگیزه ونگاه مثبت درفکر حل این مشکل باشید.
  2. اگربخودتان بگویید امشب اگر بخوابم حتما رختخوابم خیس می شودبا احتمال بسیار زیادآن شب خیس خواهیدکرد.امااگربگویید من هرگز خیس نمی کنم،درواقع به خودتان می گویید من اصلا خیس نخواهم کرد.به خودتان بگویید اگر درشب ادرارداشتم باید از خواب بیدارشوم وبه دستشویی خواهم رفت. این کار باعث آگاه خوابیدن تان می شود
  3. قبل ازخواب حتما به دستشویی برویدواگر قبل ازخواب مطالعه یا تلویزیون نگاه می کنید قبل از بخواب رفتن به دستشویی بروید تا مثانه شما کاملا خالی شود
  4. اگر ساعت ادرار کردن تان در شب کاملا مشخص است می توانید برای15 دقیقه قبل از آن ساعت مشخص با ساعت یا موبایل تان زنگ بگذارید. با برخاستن ازخواب احتمال خشک ماندن تان در شب بسیار بیشتر می شود
  5. درتمام روز مایعاتبنوشید البته بهترین آن آب می باشد.اگر آب درطی روز زیاد نخورید ظرفیت مثانه شما برای نگه داشتن ادرار درشب بیشتر نمی شود.ام مصرفتان رابیش از اندازه نکنیدچون اینکاروادارتان می کند پشت سرهم به دستشویی برویدواینکار مانع از بزرگ شدن مثانه می شود.میزان مناسب مایعات مصرفی در روز:

  میزان مایعات برای پسرهای 9 تا 13 سال

  1400 تا 2300 

  میزان مایعات برای 14 تا 18 ساله ها

  2100 تا 3200

  میزان مایعات برای دخترهای  9 تا 13 سال

  1200 تا 2100

  میزان مایعات برای دخترهای 14 تا 18 سال

  1400 تا 2300 

   

  یادتان باشد برای ساعت های نزدیک خواب بیشتر از یک لیوان مایعات نخورید واین مایعات گفته شده دربالارا تا 4 ساعت مانده بخوابتان بنوشید 

  داروها در درمان شب ادراری نوجوانان در قسمت دوم توضیح داده می شود.

  دکتر حمیدرضا بادلی

  دکتر حمیدرضا بادلی

  نفرولوژي کودکان
  بیماری های کلیه مجاری ادرار فشارخون همودیالیز،دیالیزصفاقی اختلالات ادرارکردن(بی اختیاری ادراروشب ادراری) کودکان ونوجوانان
  دارای برد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی ایران و برد فوق تخصصی ازدانشگاه علوم پزشکی شیراز
  view
  دیدگاه خود را ارسال کنید

  ارسال دیدگاه

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه