• منو اصلی
  داروها
  عنوان نام
  جنتامایسین Gentamicin(Ophthalmic)
  مفناید Mafenide
  ترامادول Tramadol Hydrochloride
  سوفنتانیل Sufentanil
  پیروکسیکام Piroxicam
  فنازوپیریدین Phenazopyridine Hydrochloride
  پنتازوسین Pentazocine
  گریپ Pediatric Gripe
  نیکلوزماید Niclosamide
  متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
  مفنامیک اسید Mefenamic Acid
  مبندازول Mebendazole
  لوامیزول Levamisole
  ایندومتاسین Indometacin
  ایبوپروفن Ibuprofen
  فنتانیل Fentanyl
  دیکلوفناک Diclofenac
  اکسی بوتینین Oxybutynin Chloride
  پروپانتلین Propantheline Bromide
  کرومولین سدیم Cromolyn Sodium(Ophthalmic)
  دیمن هیدرینات Dimenhydrinate
  دیفن هیدرامین diphenhydramine
  پیریمتامین Pyrimethamine
  هماتروپین Homatropine
  تری هگزی فنیدیل Trihexyphenidyl Hydrochloride
  فکسوفناید Fexofenadine Hydrochloride
  الپتادین هیدروکلراید Olopatadine Hydrochloride
  پرومتازین Promethazine
  لوراتادین Loratadine
  نفازولین Naphazoline Antazoline
  هیدروکسی زین Hydroxyzine Hydrochloride
  سایپروهپتادین Cyproheptadine Hydrochloride
  سیناریزین Cinnarizine
  ستریزین Cetirizine Hydrochloride
  کلرفنیرآمین Chlorpheniramine Maleate
  دیفن هیدرامین کامپاند Diphenhydramine Compound
  کلماستین Clemastine Fumarate
  کلشی سین Colchicine
  کسپوفونژین Caspofungin Acetate
  تربینافین Terbinafine
  سدیم والپروات Sodium Valproate
  پیریمیدون Primidone
  گاباپنتین Gabapentin
  لاموتریژین Lamotrigine
  لوتیراستام Levetiracetam
  فنوباربیتال Phenobarbital
  کلوبازام Clobazam
  فنی‌تویین Phenytoin
  پرگابالین Pregabalin
  پیوگلیتازون هیدروکلراید Pioglitazone Hydrochloride

  صفحه ۳ از ۴, در حال نمایش ۵۰ آیتم از ۱۵۹

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه