• منو اصلی
  داروها
  عنوان نام
  آتروپین Atropine
  آزیترومایسین Azithromycin
  آسپاراژیناز Asparaginase
  آسپیرین Aspirin
  آکاربوز Acarbose
  آلوپورینول Allopurinol
  آمپی سیلین Ampicillin
  آمفوتریسین B Amphotericin B
  آمی تریپپتیلین Amitriptyline
  آناستروزول Anastrozole
  آنتی هیستامین دکونژستات Antihistamine Decongestant
  اپی روبیسین Epirubicin Hydrochloride
  اتوواکویون Atovaquone
  استامینوفن Acetaminophen
  استراموستین Estramustine Sodium Phosphate
  اکسی بوتینین Oxybutynin Chloride
  اگزاکاربامازپین Oxcarbazepine
  الپتادین هیدروکلراید Olopatadine Hydrochloride
  الترتامین Altretamine
  امتین Emetine Hydrochloride
  امورولفین Amorolfine
  امیکاسین Amikacin
  امینوگلوتامید Aminoglutethimide
  انسولین Insulin
  ایبوپروفن Ibuprofen
  ایتراکونازول Itraconazole
  ایداروبیسین Idarubicin Hydrochloride
  ایرینوتکان Irinotecan Hydrochloride
  ایزوکونازول Isoconazole
  ایزونیازید Isoniazid
  ایفوسفامید Ifosfamide
  ایمانتینیب مسیلات Imatinib Mesilate
  ایمیپرامین Imipramine
  اینترلوکین –2 Interleukin-2
  ایندومتاسین Indometacin
  باکلوفن Baclofen
  بلادوننا Belladonna
  بلیومایسین Bleomycin Sulfate
  بوسولفان Busulfan
  بیکالوتوماید Bicalutamide
  پرگابالین Pregabalin
  پروبنسید Probenecid
  پروپانتلین Propantheline Bromide
  پرومتازین Promethazine
  پریمیدون Primidone
  پنتازوسین Pentazocine
  پنتامیدین Pentamidine Isetionate
  پنی سیلین بنزاتین Benzathine Penicillin
  پیروکسیکام Piroxicam
  پیریمتامین Pyrimethamine

  صفحه ۱ از ۴, در حال نمایش ۵۰ آیتم از ۱۵۹

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه