• منو اصلی
  داروها
  عنوان نام
  یدوکینول lodoquinol
  هیوسیامین Hyoscyamine
  هیدروکسی زین Hydroxyzine Hydrochloride
  هماتروپین Homatropine
  نیکلوزماید Niclosamide
  نیستاتین Nystatin
  ‌نورتریپ‌تیلین Nortriptyline Hydrochloride
  نورتریپتیلین Nortriptyline Hydrochloride
  نفازولین Naphazoline Antazoline
  ناتامایسین Natamycin
  ناپروکسن Naproxen
  موکلوبماید Moclobemide
  مفناید Mafenide
  مفنامیک اسید Mefenamic Acid
  مرکاپتوپورین Mercaptopurine
  متیل سالیسیلات Methyl Salicylate
  متوترکسات Methotrexate
  متفورمین Metformin Hydrochloride
  مبندازول Mebendazole
  مایکونازول Miconazole
  ماپروتیلین Maprotiline
  لووفلوکساسین Levofloxacin
  لوموستین Lomustine
  لوراتادین Loratadine
  لوتیراستام Levetiracetam
  لوامیزول Levamisole
  لتروزول Letrozole
  لاموتریژین Lamotrigine
  گلیکلازید Gliclazide
  گلی بنکلامید Glibenclamide
  گریزیوفولوین Griseofulvin
  گریپ Pediatric Gripe
  گاباپنتین Gabapentin
  کلومیپرامین Clomipramine Hydrochloride
  کلوتریمازول Clotrimazole
  کلوبازام Clobazam
  کلماستین Clemastine Fumarate
  کلشی سین Colchicine
  کلروکین Chloroquine
  کلرفنیرآمین Chlorpheniramine Maleate
  کلرامبوسیل Chlorambucil
  کلرآمفنیکل Chloramphenicol(Ophtalmic)
  کلاریترومایسین Clarithromycin
  کسپوفونژین Caspofungin Acetate
  کسپوفانژین استات Caspofungin Acetate
  کرومولین سدیم Cromolyn Sodium(Ophthalmic)
  کربولاتین Carboplatin
  کتوکونازول Ketoconazole
  کپسیتابین Capecitabine
  کاربامازپین Carbamazepine

  صفحه ۱ از ۴, در حال نمایش ۵۰ آیتم از ۱۵۹

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه