جراحی

  • انواع فتق یا هرنی بدن

    فتق یا هرنی زمانیست که یک اندام و با بافت چربی از نقطه ای ضعیف در ماهیچه یا بافت پیوندی خارج شود

    • ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
    • 541