ورزشهای سالمندان در منزل

اکثر سالمندان در خانه بدون تحرک به زندگی خود ادامه می دهند

اکثر سالمندان علاوه بر کاهش فعالیتهای خود دچار عوارض و بیماریهای ناشی از بی حرکتی میشود . در مباحث ورزشهای سالمندان ورزشهایی ساده جهت انجام در منزل آموزش داده می شود
.

ورزشهای نشسته:


ورزش اول


روی صندلی بدون تکیه دادن نشسته و دستها راصاف به پشت برده

دستها را به بالا و پایین برده و 10 ثانیه نگهداشته و حرکت را 5 تا 10 بار تکرار میکنیم

 ورزش2


صاف نشسته در حالیکه کف پاها روی زمین قرار دارد

دستها را بطور ضربدری بر روی شانه ها قرار می دهیم

در حالیکه لگن ثابت است شانه ها را به طرف مقابل می چرخانیم

حرکت را 5 ثانیه نگه داشته و تا 10 بار تکرار می کنیم

ورزش 3


بدون تکیه دادن صاف بشنید و کف پاها اندازه عرض شانه روی زمین قرار گیرد

پا ها به ترتیب بدون صاف کردن زانو بالا و پایین میبریم

هر حرکت را 10 بار انجام میدهیم

ورزش4


در حالیکه صاف نشسته اید یک پای خود را صاف نموده بدون آنکه پای مقابل از زمین جدا شود

انگشتان پای صاف شده را به خود نزدیک و دور نمایید سپس با پای مقابل انجام دهید

هر حرکت را 5 تا 10 بار انجام دهید

ورزش 5


صاف نشسته دستها در کنار بدن باشد

کف دستها باز بدن خم شدن آرنج ها دستها را بالا و پایین ببرید

هر حرکت را 5 بار تکرار نمایید

 ورزش 6


در حالیکه صاف نشسته شانه ها را پایین نگه میداریم

سر صاف باشد سپس آهسته سررا به سمت شانه چپ می چرخانیم و 5 ثانیه در این حالت نگهداشته

همین حرکت را به سمت راست انجام می دهیم

هر حرکت را 3 تا 5 بار انجام میدهیم

 سعی شود حرکات آهسته و بطور ریتمیک انجام گردد ، در حین انجام حرکات ورزشی موسیقی به انجام بهتر و لذت بردن از ورزش کمک بسیاری می کند.

برچسب ها : ورزش سالمندان حرکات ورزشی سلامت شانه زانو

مطالب مرتبط

نظرات کاربران