دیدگاه علمی درموردختنه شیرخواران

آکادمی متخصصین کودکان آمریکا معتقداست که ختنه فواید ومزایا زیاد ودرعین حال خطراتی دارد

آکادمی متخصصین کودکان آمریکا، The American Academy of Pediatrics معتقداست که ختنه فواید ومزایا زیادی داردالبته باخطراتی هم همراه است .مطالعات و شواهد اخیر علمی فواید بهداشتی آن رااز خطرات آن بیشترمیدانند ولی باید والدین برای اینکارتوجیه شوند. هنوز شواهدعلمی آنقدرقوی نیستند که ختنه پسران را، بتوان بصورت روتین(مثلا مانند واکسیناسیون)انجام داد.

 بنابراین انجمن متخصصین کودکان آمریکا تصمیم گیری درمورد ختنه را به عهده والدین والبته با مشورت متخصص کودکان می گذاردتابادرنظرگرفتن نیازهای بالینی(فوایددرمانی)،مذهبی ،فرهنگی واجتماعی ختنه رابرای فرزندشان انجام دهند

متخصص کودکان شما درموردفواید، خطرات و نوع بی دردی درحین ختنه می تواند اطلاعات بااهمیتی دراختیارتان قراردهد.

دیدگاه علمی درموردختنه شیرخواران

برچسب ها : ختنه نوزاد شیرخوار علمی خطرات بی حسی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران