آلرژی غذایی در کودکان

تخم مرغ، بادام زمینی و نقش آنها در آلرژی

تخم مرغ، بادام زمینی و نقش آنها در آلرژی:
دادن تخم مرغ به کودکان 4-6ماهه و دادن بادام زمینی در سنین 4-11 ماه میتواند خطر الرژی را در کودکان کاهش دهد. 
این یافته ها براساس شواهدی با اطمینان متوسط و حاصل از کارازمایی تصادفی شده روی کودکانی است که در معرض خطر طبیعی یا بالای الرژی مواد غذایی قرار دارند. (پنج کارازمایی شامل حدودا 1900 کودک بود برای دریافت زودهنگام تخم مرغ و دو کارازمایی شامل 1600 کودک برای دریافت بادام زمینی).
محققین همچنین دریافتند در همه 146 مرور نظام مند شواهد با اطمینان بالا نشان داد هیچ ارتباطی بین زمان دادن گلوتن و خطر بیماری سیلیاک وجود ندارد. 
ارائه زودهنگام غذا با افزایش خطر سلیاک یا بیماریهای خودایمنی همراه نبود. محققین میگویند اگرچه هنوز مشخص نبست که ایا این مطالعه شامل سایر موادغذایی است و یا نه و یا در کودکان کم خطر هم کاربرد دارد یا خیر 
این داده ها باید والدین و متخصصین اطفال را مطمئن کند که کودکان میتوانند همه غذاها را در سنین 4 و 12 ماهگی بدون هیچ افزایش خطر الرژی یا بیماریهای خودایمنی شروع کنند.
دادن تخم مرغ به کودکان 4-6ماهه و دادن بادام زمینی در سنین 4-11 ماه میتواند خطر الرژی را در کودکان کاهش دهد. 
این یافته ها براساس شواهدی با اطمینان متوسط و حاصل از کارازمایی تصادفی شده روی کودکانی است که در معرض خطر طبیعی یا بالای الرژی مواد غذایی قرار دارند. (پنج کارازمایی شامل حدودا 1900 کودک بود برای دریافت زودهنگام تخم مرغ و دو کارازمایی شامل 1600 کودک برای دریافت بادام زمینی).
محققین همچنین دریافتند در همه 146 مرور نظام مند شواهد با اطمینان بالا نشان داد هیچ ارتباطی بین زمان دادن گلوتن و خطر بیماری سیلیاک وجود ندارد. 
ارائه زودهنگام غذا با افزایش خطر سلیاک یا بیماریهای خودایمنی همراه نبود. محققین میگویند اگرچه هنوز مشخص نبست که ایا این مطالعه شامل سایر موادغذایی است و یا نه و یا در کودکان کم خطر هم کاربرد دارد یا خیر 
این داده ها باید والدین و متخصصین اطفال را مطمئن کند که کودکان میتوانند همه غذاها را در سنین 4 و 12 ماهگی بدون هیچ افزایش خطر الرژی یا بیماریهای خودایمنی شروع کنند.

برچسب ها : غذا آلرژی غذایی تغذیه و سلامت کودکان بیماری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران