درمان افسردگي در دوران شيردهي

بروز افسردگي پس از زايمان شيوع قابل توجهي داشته و عدم درمان آن مي تواند منجر به بروز آسيب در مادر و شيرخوار شود.


 
توصيه مي شود تجويز داروي #ضدافسردگي براي مادر شيرده با حداقل دوز موثر و با كمترين تعداد دارو انجام شود. اين توصيه بخصوص در مورد مادران با تولد نوزاد نارس يا وزن پايين بيشتر مورد توجه قرار گيرد.
 
بطور كلي تمام داروهاي ضدافسردگي به مقادير مختلف در #شير_مادر ترشح شده و مي توانند به بدن شيرخوار برسند.  
 
براي تجويز داروي ضدافسردگي در شيردهي، بهتر است دارويي با اثرات شناخته شده و ايمن همراه با #نيمه_عمر كوتاه و پروتئين_بايندينگ بيشتر، انتخاب شود.
 
از ميان داروهاي ضدافسردگي،SSRIها بواسطه عوارض کمتر، در شيرخوار، بعنوان داروهاي انتخابي در شيردهي مطرح هستند.
 
از ميان SSRIها، داروي #سرترالين و #پاروكستين بواسطه عبور ناچيز از شير مادر و عوارض كمتر جهت شروع درمان افسردگي در شيردهي توصيه مي شوند.
 
تجويز SNRIها بر اساس مطالعات مشاهده اي در شيردهي ايمن به نظر ميرسد؛ وليكن ميزان تماس شيرخوار با داروي #ونلافاكسين بيش از ساير ضدافسردگي هاست.
 
براي تجويز ضدافسردگي هاي آتيپيك در شيردهي مطالعات كمتري موجود است. با اين حال به نظر مي رسد مصرف ميرتازاپين با شيردهي سازگار است.
 
بسياري ازTCA***ها نيز جهت مصرف در شيردهي مناسب بوده وليكن بهتر است از تجويز داروهاي با اثرات بالاي #آنتي_كولينرژيك نظير دوكسپين يا آمي_تريپتيلين خودداري شود.  
 
 بهتر است براي مادراني كه تحت درمان موفق با داروهاي ضدافسردگي در طي بارداري بوده اند، داروي مصرفي تغييري نكرده و مصرف آن در شيردهي نيز ادامه يابد.
 
جهت به حداقل رساندن ورود دارو به بدن شيرخوار، برخي منابع توصيه مي كنند، #شيردهي قبل از مصرف دارو انجام شده و پس از خوردن دارو در زمان به حداكثر رسيدن غلظت آن در خون (#پيك اثر)، شير دوشيده شده و دور ريخته شود.
دكتر بيتا شهرامي
دستيار فارماكوتراپي (داروسازي باليني)
دانشگاه علوم پزشكي تهران

درمان افسردگي در دوران شيردهي

برچسب ها : افسردگی دارو بارداری زایمان زن باردار باردار افسردگی پس از زایمان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران