اخنلاالات خواب و پيشگيري از آن

اغلب وا لدين تما يل دارند كه شير خوارشان در تمام مدت شب به خواب رود . تا در اين راه براي خود خواب بدون مزاحمت حداقل 7 تا 8 ساعته فراهم نمايد . ا ما نوزادان برای مصرف شير در طول شب ممكن است باعث بيداري والدين گردد. خوابیدن مداوم شیرخوارانی كه شير مادر مي خورند متفاوت بوده و معمولا در 5 ماهگي به اين توانايي خواهند رسید .

اغلب وا لدين تما يل دارند كه شير خوارشان در تمام مدت شب به خواب رود . تا در اين راه براي خود خواب بدون مزاحمت حداقل 7 تا 8 ساعته فراهم نمايد . ا ما نوزادان برای مصرف شير در طول شب ممكن است باعث بيداري والدين گردد. خوابیدن مداوم شیرخوارانی كه شير مادر مي خورند متفاوت بوده  و معمولا در 5  ماهگي به اين توانايي خواهند رسید .

نوزادان

1.       شير خوا ر خود را قبل از خواب یعنی درزمانیکه خواب آلوده است در بستر(گهواره) وی قرار دهيد

 اين مرحله بسيار مهم است . بدون رعايت اين مسئله در بقيه مراحل دچار اشكال  مي شويد . آخرين خاطره شير خوار بايد بسترش باشد نه زمان شير خوردن . او بايد بیا موزد بدون شما به خواب رود . نبايد  ا نتظار دا شته باشيد كه شير خوار  بلافاصله پس از قرار گرفتن در بستر به خواب رود . معمولا بعد از 20 دقيقه بي قراري ( جنب و جوش كردن ) به خواب خواهد رفت .

اگر او گريه مي كنداو را در آغوش بگيريد و تكان دهيد ولي بعد از آرام شدن او را در بستر قرار دهيد (قبل از اينكه در آغوش شما بخوا بد) . با اين كار شما به او آموزش خواهيد داد كه چگونه بعد از بيداري به تنهايي به خواب رود. وقتي شير خوار به كمك شما نيازي ندارد به فكر كمك كردن به او نباشيد .

2.       براي تمام گريه ها و دادو بيداد هاي تا 3  ماهگي اورا به خود نزديك نمايد . تمام شير خواران در ساعتي از شبانه روز گريه مي كنند . اگر گريه او بيش از اندازه با شد بايد به فکر كوليك ( قولنج روده اي ) باشيد . هميشه به گريه هاي او پاسخ دهيد . حركت هاي آرام در آغوش، اغلب آنها را آرام مي نمايد . شير خواران در 3 تا 4 ماه اول لوس نخواهند شد . اما حتي شير خوار كوليكي در ساعتي از شبانه روز آرام خواهد ماند . در چنين حالاتي او را دربستر قرار داده تا به تنهايي توانايي آرام و خوابیدن را پيدا نمايد

3.       شير خوار تان را روزانه  3 ساعته در حا لت آرا مش در آغوش خود را ببريد اين كار از لوس شدن او جلوگيري مي نماييد.

4.       نگذاريد شير خوارتان بيشتر از 3  ساعت در طول روز بخوابد  تلاش كنيد او را بيدار و سپس سرگرم نماييد . اين عمل باعث مي شود كه خواب طولاني او به طرف شب جابجا شود .

5.        در نوزادان شيردهي او را هر 2 ساعت در طول روز تنظيم نماييد . شيردهي  با فاصله كوتاهتر ( مثلا هر ساعت ) باعث مي شود كه در طي شب مكرر براي خوردن شير از خواب بيدار گردد . گريه  تنها راه ارتباط نوزاد مي باشد . كه مي تواند سواي گرسنگي بد ليل  كسلي ، تنهايي ويا گرماي بيش از حد باشد . در اين حا لات او را در آغوش بگيريد و يا در بستر قرار دهيد . نگذاريد پستانك غذاي او باشد . شير خوار خودرا 4 تا 5 بار بدون آنكه زمان شيردهي باشد در آغوش بگيريد .نگذاريد عادت نمايد .هر بار در آغوش گرفتن  مفهوم شيردهي براي او داشته باشد به اين حا لت اصطلاحا هرزه خوری  گفته مي شود .

  6.       شيردهي شب هنگام خود را كوتاه نماييد . به او آموزش دهيد كه شب فقط هنگام خوابيدن مي باشد . اگر در نيمه هاي شب بيدار شد به جز شيردادن  چراغ اتاق را روشن ننماييد وبا او صحبت یابازی  ننماييد . اين رويكرد ها باعث طولاني شدن خواب شب او خواهد شد .

 7.        شير خوار خود را در طي شب براي عوض نمودن كهنه بيدار ننماييد . مگر اينكه مدفوع كرده باشد . و يا به د ليل قرمزي نا حيه كشا له ران تحت درمان  باشد . اگر مي خواهيد كهنه را عوض نماييد به سرعت  با سكوت و فقط با نور كم ( مثلا با چراغ خواب ) انجام دهيد . و در زمان تعويض كهنه با او سرگرم نشويد .

 8.       نگذاريد شير خوار در بستر شما بخوابد . اگر شير خواري به بستر شما عادت نمايد براي جا بجايي او به بستر خود در آينده با مشكل مواجه خواهيد شد . در 2 تا 3 ماه اول مي توانيد شير خواررا در تخت (گهواره اي) در مجاورت خود بخوابانيد .

  آخرين شير وي را در زمان خواب خود بدهيد .سعي كنيد شير خوار براي اين شيردهي حد اقل 2 ساعت بيدار نگه داريد . رفتن همزمان به بستر با شير خوار باعثايجاد عادت مناسب خوابيدن خواهد شد .

 

اخنلاالات خواب و پيشگيري از آن

برچسب ها : شیرخوار اختلال خواب کودک پیشگیری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران