8 نکته مهم برای توقف شب ادراری کودکان

شب ادراری کودکان وراه هایی که می توانید به فرزندتان جهت رفع آن کمک نمایید

کودکتان مدرسه میرود وهنوز شب ادراری داردحتما خسته و شاید درمانده شده اید،شب ها به او کم آب میدهید؟ اوراچندبارازخواب بیدار میکنید بطوری که خواب خانواده بهم ریخته می شود؟ مطمئن باشید که ،شما تنها خانواده درگیر این مسئله نیستید؟بسیاری از والدین از شب ادراری کودک بیش از ۵ساله نگرانند اما در عالم واقعیت حدود ۱۵٪ از کودکان ۵ تا ۱۰ سال مبتلا به این عارضه اند.
آیا نگرانی ام برای شب ادراری کودکم منطقی است؟ در روند تکامل تا ۵سالگی ما انتظار زیادی از خشک ماندن همه شب ها در کودکان نداریم.اما درسنین بالاتر۵سال شایسته است به پزشک متخصص ویا فوق تخصص نفرولوژی مراجعه نمایید.دراغلب موارد عدم تکامل کافی مثانه عامل زمینه ای شب ادراری محسوب می شود.
از راه کارهای زیر استفاده کنیدکه دردبسیاری



ازموارد مفید وکارسازی که می توان برای مقابله با شب ادراری استفاده کرد شامل:  

  1. درساعات اولیه روز مایعات فراوان بخورد ودرانتهای روز آنرامحدود نمایید
  2. برنامه ریزی وزمان بندی اذرارکردن ایجادنماییدیعنی در طی روز هر ۲ تا ۳ ساعت به دستشویی برود وحتما درزمان خواب برای تخلیه نهایی برود
  3. درروزهایی که خشک از خواب بیدارمیشود اوراتشویق نمایید
  4. ازمصرف محرک های مثانه جلوگیری نمایید.از عصربه بعدبه اوکاکائو،شیرکاکائوونوشابهذهای گازدارمانند کوکاندهید.درمواقع شدیدترازمصرف مرکبات،طعه دهنده های مصنوعی،رنگ های غذایی بخصوص قرمز وشیرینی جان ممانعت نمایید.
  5. برای پیشگیری از تشنگی بیش ازحدعصر ،که درشمارزیادی از کودکان ونوجوانانی که شب ادراری دارند دیده می شوداز او بخواهید درطی روز واگردرمدرسه ممنوعیتی برای مصرف آب ندارد مقدارزیادی آب بنوشد تا در عصر وشب از مصرف آب براحتی بپرهیزد
  6. اگریبوست داشت حتمادرمان شود.روده درلگن بلافاصله درپشت مثانه قرارداردووجود مدفوع زیاددرآن باعث فشار به و کاهش ظرفیت مثانه میگردد.
  7. بیدارکردن اودر نیمه شب هیچ کمکی به اونمی کند واین امر باعث بهم ریختگی آسایش خانواده، وخواب آلودگی او در روز می گردد
  8. هرگز درصورت خیس کردن اورا تنبیه نکنید
درمان شب ادراری کودکان ونوجوانان
آلارم یا زنگ ادراری را حتما امتحان کنید
داروها،اگرچه تبلیغات زیادی درمورد آنها وجودداردولی تاثیر صد در صد ندارد وذر صورت قطع دارو احتمال برگشت شب ادراری وجود دارد
مهم: آیا شب ادراری می تواندعلامت بیماری دیگری باشد؟
درمواقعی پاسخ این پرسش بلی است که شامل:
عفونت ادراری
دیابت ودیابت بیمزه
آپنه های(وقفه های تنفسی) درخواب
درمواقعیکه  بی اختیاری روزانه همراه وجودارد نیاز به دقت بیشتر می طلبد



8 نکته مهم برای توقف شب ادراری کودکان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران