دکتر سیده سارا موسوی

تعداد مطالب : 9

تعداد مشاهدات :17816

دکتر سیده سارا موسوی

دکترا

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

تلفن تماس جهت مشاوره در مطب دکتر بادلی 01333110940

بیمارستان محل خدمت : 17شهریور و بيمارستان گيل گلسار
تلفن : 01333369026
دریافت فایل رزومه :

روانشناس بالینی مشاوره وروان درمانی کودک و نوجوان