آقای ساسان محقق دوست

تعداد مطالب : 6

تعداد مشاهدات :16182

آقای ساسان محقق دوست

کارشناسی ارشد فيزيوتراپي

آدرس مطب : چهار راه گلسار ساختمان پزشکان سهیل فیزیوتراپی سهیل
تلفن مطب : 33112060
بیمارستان محل خدمت : بیمارستان قائم
تلفن : 01333565012-16


1 2