دکتر صدرالدین مهدی پور

تعداد مطالب : 1

تعداد مشاهدات :285

دکتر صدرالدین مهدی پور

فوق تخصص نوزادان

استادیار دانشگاه علوم پزشكي گيلان

بیمارستان محل خدمت : بیمارستان 17 شهریور
تلفن : 01333369019

سلامت نوزادان