دکتر الهام رمضان زاده

تعداد مطالب : 4

تعداد مشاهدات :11910

دکتر الهام رمضان زاده

فوق تخصص نفرولوژی

استادیار دانشگاه علوم پزشكي گيلان

بیمارستان محل خدمت : رازى رشت