الپتادین هیدروکلراید -Olopatadine Hydrochloride

توجه فرمایید : اطلاعات دارویی زیر صرفا جهت ارتقای سطح آگاهی کاربران این سایت می باشد ، از این رو سایت هیچگونه مسئولیت و ضمانتی در قبال مصرف خودسرانه دارو بدون تجویز پزشک ندارد.
گروه دارویی
آنتی هیستامین ها
موارد مصرف
آنتی هیستامین.
درمان کانژنکتیویت آلرژیک
عوارض جانبی
آنتی هیستامین.
درمان کانژنکتیویت آلرژیک
مقدار مصرف
قطره به فرم 2بار در روز برای درمان کانژنکتیویت آلرژیک در بزرگسالان و کودکان 3سال و بیشتر کاربرد دارد.