تغییرات ناخن در بیماری ها

ناخن ها می توانندنشانگروضعیت سلامت باشند.فرورفتگی ها،چین ها،برجستگی ها،تغییررنگ ها مانند سفیدیاقرمزشدن می توانند بیانگربیماریهای خاص باشند.بیماری های قلبی،کبدی وریوی می توانند تغییراتی در ظاهرناخن شماایجادنمایند. باماباشید تا این ارتباطات را پیداکنیم.

مطالب مرتبط