آزمایش آلکالین فسفاتاز -Alkaline phosphatase

نحوه آماده سازی بیمار
نیاز به ناشتایی نیست.حداقل 3 روز قبل از انجام آزمایش از مصرف الکل وتزریق عضلانی خودداری شود.از فعالیت بدنی شدید خودداری شود.
علت درخواست
زرد شدن چشم ها و صورت،عفونت، دردقلب، دردشکم و صفرا، اسهال و استفراغ
تفسیر نتایج
از 80 تا 306 در مردان : نرمال، از 64 تا 306 در زنان : نرمال، از 180 تا 1200 در کودکان : نرمال