هورمون تیروئید T4 -T4

نحوه آماده سازی بیمار
به ناشتایی ندارد
علت درخواست
1- کمک به تشخیص پرکاری و کم کاری تیروئید 2- غربالگری کم کاری تیرویید در نوزادان و کم کاری مادرزادی تیروئید 3- ارزیابی نازایی در زنان 4- ارزیابی وضعیت عملکرد غده تیروئید
تفسیر نتایج
تست T4 همراه با تست TSH می تواند برای ارزیابی عملکرد طبیعی سیستم بازخوردی تولید هورمون های تیروئید به کار رود.بیشتر این هورمون (80%)آن در کبد و به میزان کمتر در بافت های محیطی طی دو واکنش آنزیمی' 5-دیدنیاز و 5- دیدیناز به دو محصول متفاوت شامل T3 و rT3 تبدیل می شود. تفسیر: 8/12 – 5/4