هورمون تحریک کننده تیروئید -TSH

نحوه آماده سازی بیمار
نیاز به ناشتایی ندارد
علت درخواست
1- غربالگری نوزادان در بدو تولد برای تشخیص کم کاری و پر کاری تیروئید 2- تسخیص اختلال در عملکرد غده تیروئید 3- نظارت بر روند درمان و بررسی علل نازایی
تفسیر نتایج
TSH توسط غده هیپوفیزتحت کنترل TRH از هیپوتالاموس و توسط یک مکانیسم باز خوردی تحت کنترل می باشد . این مکانیسم میزان تولید و ترشح هورمون های تیروئید T4 – T3 را در خون تنظیم میکند.افزایشTSH نشانه کم کاری تیروئید و همچنین عدم کفایت درمان در آنها که تیروئیدشان برداشته شده و همچنین در موارد نادری نشان دهنده اختلال در غده هیپوفیز است. کاهش TSH نشان دهنده پرکاری تیروئید یا مصرف بیش از حد هورمونهای تیروئید در افرادی که تحت درمان با داروهای تیروئید هستند ویا در موارد نادری اختلال در غده هیپوفیز است. تفسیر: کمتر از 4