قند 2 ساعته بعد از ناشتا -2hpp

نحوه آماده سازی بیمار
:1- نمونه خون راس 2 ساعت از زمان شروع غذا خوردن از بیمار گرفته می شود. 2- مدت زمانی که غذا میل می شود نباید بیش از 20 دقیقه طول بکشد. 3-بعداز خوردن غذا به هیچ وجه از چیزهای دیگر اعم از آدامس و آب میوه و...نباید خورده شود.
علت درخواست
دیابت و دیابت بارداری
تفسیر نتایج
استرس سطح گلوکز را افزایش می دهد.عدم توانایی فرد در خوردن تمامی غذاها یا بروز استفراغ جزیی و یا شدید بعداز صر ف غذا سطح قند را به صورت کاذب پایین می آورد. تفسیر: پایین تر از 140