زینک -zinc

نحوه آماده سازی بیمار
نیاز به ناشتایی نیست
علت درخواست
در سوختگی هاو بیماری های کلیوی روی یک کوفاکتور مهم برای فعالیت بسیاری از آنزیم ها از جمله آنزیم ها از جمله آنزیم آلکالین فسفاتاز و RNA و DNA پلیمراز ،الکل دهیدروژناز و کربونیک ان هیدراز وبسیاری دیگر از پروتیین های مهم می باشد.
تفسیر نتایج
خانم ها 114-70 آقایان 127-72