آهن -IRON

نحوه آماده سازی بیمار
نیاز به 6 تا 8 ساعت ناشتایی
نوع نمونه گیری
سرم،پلاسما همراه با هپارین
علت درخواست
1-کنترل آنمی ناشی از کمبود آهن 2-کنترل بیماری خاصی به نام هموکروماتوزید 3-کنترل وضعیت تغذیه ای فرد
تفسیر نتایج
بزگسالان 177-37 نوزادان 135-28 2 تا 12 سال 135-22