کراتین فسفوکیناز -CPK

نحوه آماده سازی بیمار
1-نیاز به ناشتایی نیست. 2-مصرف هر گونه داروی موثر برنتایج آزمایش ثبت گردد. 3-سن و جنس بیمار ثبت گردد. 4-روز قبل از آزمایش از فعالیت جسمی شدید پرهیز گردد. 5-حداقل تا 1 هفته قبل از انجام تست هیچگونه تزریق داخل عضلانی نداشته باشد.
نوع نمونه گیری
سرم،پلاسما همراه با EDTA یا هپارین
علت درخواست
:1-سکته قلبی 2-بیماری های عصبی و عضلانی Ck در عضلات مخطط یافت می شود و مارکری حساس ولی غیر اختصاصی بر ای آسیب عضلات مخطط و میوکارد است.
تفسیر نتایج
زنان 170-24 مر دان 195-24