فسفر -P

نحوه آماده سازی بیمار
1-ناشتا بودن 12-14 ساعت ضروری است. 2-سن وجنس بیمار باید در بر گه آزمایش ثبت گردد.
نوع نمونه گیری
سرم ،پلاسما همراه با هپارین
علت درخواست
1-درد های استخوانی 2-ضعف ،بی اشتهایی روانی،ناتوانی دریافت اخیر کربوهیدراتها مانند تجویز وریدی گلوکز سبب افت سطح فسفر می شود
تفسیر نتایج
زرگسالان 5/2-5/4 کودکان 7-4