لیپاز -Lipase

نحوه آماده سازی بیمار
:8-12 ساعت ناشتا بودن الزامی است ولی آب می تواند مصرف کند
نوع نمونه گیری
سرم ، پلاسما همراه با هپارین
علت درخواست
1-پانکراتیت حاد و مزمن 2-مشکلات کلیوی 3-سرطان پروستات 4-افزایش چربی
تفسیر نتایج
کودکان وبزرگسالان 60>