آزمایش کامل خون -CBC

نحوه آماده سازی بیمار
نیاز به ناشتایی ندارد
علت درخواست
تب، درد، رنگ پریدگی، ضعف و خستگی، عفونت
تفسیر نتایج
Hb= M:14-18 F:12-16 HCT= M:42-52 F:37-47 Platlet=130-400 WBC=4 -10 RBC=M:4.7 -6.1 F:4.2 – 5.4 MCV=M:80 – 94 F:81 - 99
نویسنده
دکتر گیتی امیدواری