ازمایش ادرار -Urine Analysis

نحوه آماده سازی بیمار
1-از آخرین ادرار 2 ساعت گذشته باشد.2-بهتر است ادرار اول صبح باشد.3-تا قبل از انجام آزمایش مایعات زیاد مصرف نگردد.
علت درخواست
1-تکررادرار، 2-سوزش و خارش، 3-دفع خون در ادرار،4-دردکلیه، 5-تغییر رنگ ادرار
نویسنده
دکتر گیتی امیدواری