اوره -UREA /BUN-UV

نحوه آماده سازی بیمار
4 ساعت ناشتایی حداقل 2 تا 3 روز پیش از انجام آزمایش از مصرف غذاهای پرگوشت خودداری شود.
نوع نمونه گیری
سرم،پلاسما،ادرار
علت درخواست
1-خوب کار نکردن کبد وکلیه، 2-خونریزی مجاری ادراری، 3-تغییررنگ ادرار ویا قطع شدن ادرار و یا تکرر ادرار، 4-ورم کردن دست و پا
تفسیر نتایج
بین 15 تا 39 نرمال
نویسنده
دکتر گیتی امیدواری