نتایچ جستجو عبارت " تخمین قد "

  • پیش­ بینی قد کودکان در بزرگسالی

    هیچ روش دقیقی جهت پیش ­بینی قد بزرگسالی کودکان وجود ندارد اما می توان بوسیله فرمولهایی تخمین زد.

    • ۴ آبان ۱۳۹۴
    • 908
    • رشد و تکامل کودکان و نوجوانان