نتایچ جستجو عبارت " روان پزشک "

  • جاذبه جنسی در کودکان

    جاذبه شنیدن و فهمیدن درباره مسائل جنسی باعث می شود کودک کنجکاو به سمت گویندگان اطلاعات کشیده شود و از آنها الگو بگیرد.