نتایچ جستجو عبارت " هلیکو باکتر پیلوری "

  • میکروب هلیکوباکتر پیلوری چیست؟

    هلیکو باکتر پیلوری زمانی بروز می کند که میکروبی به نام هلیکو باکتری معده فرد را درگیر کند.

    • ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
    • 470
    • بیماریهای گوارشی ، بیماریهای ژنتیکی