نتایچ جستجو عبارت " GFR "

  • اهمیت آزمایش عملکرد کلیه

    نتایج آزمایش GFR از اهیمت بسیاری برخوردار است و نشانگر میزان احتمال بروز عارضه های کلیوی خواهد بود.

    • ۱۳ دی ۱۳۹۴
    • 887
    • بیماریهای کبد، کلیه و مجاری ادراری