• منو اصلی
  تاثیر مصرف بیش از اندازه ی آهن بر افزایش اشتها
  مصرف بیش از اندازه ی مواد غذایی حاوی آهن و یا مصرف بیش از اندازه و خودسرانه ی مکمل های آهن میتوانند باعث سرکوب هورمون لپتین در این افراد گردند.

  , , , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  تاثیر تغذیه بر رشد شناختی کودکان
  تغذیه نقش مهمی در ایجاد مراحل شناختی کودک دارد.
  توسط دکتر حمیدرضا بادلی

  , , , , ,

  رشد و تکامل کودکان و نوجوانان

  ادامه مطلب

  مصرف مکمل های آهن موجب افزایش اشتها می شود
  نتایج تحقیقات صورت پذیرفته نشان داده اند که مصرف مکمل های آهن و گوشت قرمز می توانند باعث کاهش هورمون لپتین شود.

  , , , , , ,

  اخبار

  ادامه مطلب

  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه