• منو اصلی

  آلبومین - Albumin

  نحوه آماده سازی بیمار

  1-نیاز به ناشتایی نمی باشد.
  2-از مصرف غذاهای پرچرب قبل از انجام آزمایش اجتناب گردد.
  3-سن و جنس بیمار در برگه آزمایش ثبت گردد.

  نوع نمونه گیری

  سرم،پلاسما همراه با EDTA یا هپارین

  علت درخواست

  1-بررسی عملکرد کبد وکلیه
  2-ارزیابی قبل از جراحی
  3-بررسی وضعیت تغذیه به ویژه در بیماران بستری
  آلبومین عمده ترین پروتیین خون است که در کبد ساخته می شود و بافتها و سلولها را از آسیب رادیکال های آزاد محافظت می نماید.همچنین بافر عمده بدن است و تعادل اسمزی را حفظ می کند.

  تفسیر نتایج

  بزرگسالان 2/5 -5/3

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه