• دکترهمه مرجع بهداشت درمان، سلامت و تغذیه
  منو اصلی

  کراتین فسفوکیناز - CPK

  نحوه آماده سازی بیمار

  1-نیاز به ناشتایی نیست.
  2-مصرف هر گونه داروی موثر برنتایج آزمایش ثبت گردد.
  3-سن و جنس بیمار ثبت گردد.
  4-روز قبل از آزمایش از فعالیت جسمی شدید پرهیز گردد.
  5-حداقل تا 1 هفته قبل از انجام تست هیچگونه تزریق داخل عضلانی نداشته باشد.

  نوع نمونه گیری

  سرم،پلاسما همراه با EDTA یا هپارین

  علت درخواست

  :1-سکته قلبی
  2-بیماری های عصبی و عضلانی
  Ck در عضلات مخطط یافت می شود و مارکری حساس ولی غیر اختصاصی بر ای آسیب عضلات مخطط و میوکارد است.

  تفسیر نتایج

  زنان 170-24
  مر دان 195-24

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه