• منو اصلی

  تست تحمل گلوکز - GTT

  نحوه آماده سازی بیمار

  :12 ساعت ناشتایی .بیماران حامله نیازی به ناشتایی ندارند.بیمار باید فعالیت
  داشته باشدو دریافت غذای کافی با کربوهیدرات کافی(حداقل 150گرم
  کربوهیدرات در روز)از 3 روز قبل داشته باشد.
  100 گرم گلوکز خوراکی مصرف و بعداز 1 ساعت نمونه خون گرفته می شود تا
  3 بار هر 1 ساعت.

  نوع نمونه گیری

  سرم خون

  علت درخواست

  GTT عمدتا برای تشخیص دیابت شیرین حاملگی استفاده می شود.از این تست برای تشخیص دیابت
  شیرین نوع 1و2 هم استفاده می شود ولی خیلی مطلوب نیست.
  علت درخواست:دیابت و دیابت بارداری

  تفسیر نتایج

  : قند پلاسمای ناشتا کمتر از mg/dl 95
  قندپلاسمای یک ساعت بعداز GTT کمتر از mg/dl180
  قند پلاسمای دوساعت بعد از GTT کمتر از mg/dl 155
  قند پلاسمای سه ساعت بعد از GTT کمتر از mg/dl 140
  اگر دو نمونه خون برابر یا بیش از نتایج فوق باشد ،فرد مبتلا به دیابت بارداری است.اگر قند خون در یک نمونه خون،برابر یا بیش از نتایج فوق باشد آزمایش GTT باید در هفته ی 36-32 بارداری ،با 100 گرم گلوکز تکرار شود.افرادی که میزان قندشان در هر 4 مورد کمتر از مقادیر مندرج در جدول است طبیعی در نظر گرفته می شود.

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه