• منو اصلی

  فسفر - P

  نحوه آماده سازی بیمار

  1-ناشتا بودن 12-14 ساعت ضروری است.
  2-سن وجنس بیمار باید در بر گه آزمایش ثبت گردد.

  نوع نمونه گیری

  سرم ،پلاسما همراه با هپارین

  علت درخواست

  1-درد های استخوانی
  2-ضعف ،بی اشتهایی روانی،ناتوانی
  دریافت اخیر کربوهیدراتها مانند تجویز وریدی گلوکز سبب افت سطح فسفر می شود

  تفسیر نتایج

  زرگسالان 5/2-5/4
  کودکان 7-4

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه