• دکترهمه مرجع بهداشت درمان، سلامت و تغذیه
  منو اصلی

  پروتیین توتال - Total pro

  نحوه آماده سازی بیمار

  نیاز به ناشتایی ندارد.

  نوع نمونه گیری

  سرم خون

  علت درخواست

  1-برای تشخیص سوء تغذیه وتعیین وضعییت تغذیه ای بیماران ثبت می گردد.
  2-بررسی عملکرد کبد و کلیه

  تفسیر نتایج

  پروتیین کل که میزان کل پروتیین رادر خون نشان می دهد.
  تفسیر: 4/6 – 3/8

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه