• منو اصلی

  سدیمانتاسیون گلبولهای قرمز خون - ESR

  نحوه آماده سازی بیمار

  نیاز به ناشتایی ندارد.

  نوع نمونه گیری

  خون

  علت درخواست

  تب و درد، درد فعال عضلات

  تفسیر نتایج

  کمتر از 20 در مردان نرمال، کمتر از 30 در زنان نرمال

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه