• منو اصلی

  آهن - IRON

  نحوه آماده سازی بیمار

  نیاز به 6 تا 8 ساعت ناشتایی

  نوع نمونه گیری

  سرم،پلاسما همراه با هپارین

  علت درخواست

  1-کنترل آنمی ناشی از کمبود آهن
  2-کنترل بیماری خاصی به نام هموکروماتوزید
  3-کنترل وضعیت تغذیه ای فرد

  تفسیر نتایج

  بزگسالان 177-37
  نوزادان 135-28
  2 تا 12 سال 135-22

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه