• منو اصلی

  هورمون تیرویید T4 - T4

  نحوه آماده سازی بیمار

  به ناشتایی ندارد

  نوع نمونه گیری

  سرم خون

  علت درخواست

  1- کمک به تشخیص پرکاری و کم کاری تیرویید
  2- غربالگری کم کاری تیرویید در نوزادان و کم کاری مادرزادی تیرویید
  3- ارزیابی نازایی در زنان
  4- ارزیابی وضعیت عملکرد غده تیرویید

  تفسیر نتایج

  تست T4 همراه با تست TSH می تواند برای ارزیابی عملکرد طبیعی سیستم بازخوردی تولید هورمون های تیرویید به کار رود.بیشتر این هورمون (80%)آن در کبد و به میزان کمتر در بافت های محیطی طی دو واکنش آنزیمی' 5-دیدنیاز و 5- دیدیناز به دو محصول متفاوت شامل T3 و rT3 تبدیل می شود.
  تفسیر: 8/12 – 5/4

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه