• منو اصلی

  تروپونین - TROPONIN

  نحوه آماده سازی بیمار

  نیاز به ناشتایی ندارد

  نوع نمونه گیری

  سرم یا پلاسما یا خون تام بر حسب روش آزمایش

  علت درخواست

  :1-سکته قلبی
  2-آسیب به ماهیچه قلب
  3-نارسایی مزمن کلیوی

  تفسیر نتایج

  ترو پونین ها گروهی از پروتیین های موجود در بدن و ماهیچه های قلب هستند.کمپلکس تروپونین شامل سه زیرگروه به نامهای CTNI/CTNT/CTNC می باشد که با کنک یکدیگر انقباضات ماهیچه ای را تنظیم و کنترل می کنند و هر سه به عنوان مارکر های اختصاصی برای تشخیص حمله قلبی بکار میروند از میان این سه تروپونین I برای تشخیص حمله قلبی حاد اختصاصی تر از نوع دیگر است .تروپونین در فاصله زمانی 6-4 ساعت پس از درد قفسه سینه جهت تشخیص وقوع حمله قلبی مورد استفاده قرار می گیردو مجموعا 3-2 تست تروپونین طی مدت زمان 16-12 ساعت پس از مراجعه به اورژانس انجام می شود.
  تفسیر:
  زنان : 0.04
  مردان : 0.1

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه