• منو اصلی

  هورمون تحریک کننده تیرویید - TSH

  نحوه آماده سازی بیمار

  نیاز به ناشتایی ندارد

  نوع نمونه گیری

  سرم خون

  علت درخواست

  1- غربالگری نوزادان در بدو تولد برای تشخیص کم کاری و پر کاری تیرویید
  2- تسخیص اختلال در عملکرد غده تیرویید
  3- نظارت بر روند درمان و بررسی علل نازایی

  تفسیر نتایج

  TSH توسط غده هیپوفیزتحت کنترل TRH از هیپوتالاموس و توسط یک مکانیسم باز خوردی تحت کنترل می باشد . این مکانیسم میزان تولید و ترشح هورمون های تیرویید T4 – T3 را در خون تنظیم میکند.افزایشTSH نشانه کم کاری تیرویید و همچنین عدم کفایت درمان در آنها که تیروییدشان برداشته شده و همچنین در موارد نادری نشان دهنده اختلال در غده هیپوفیز است.
  کاهش TSH نشان دهنده پرکاری تیرویید یا مصرف بیش از حد هورمونهای تیرویید در افرادی که تحت درمان با داروهای تیرویید هستند ویا در موارد نادری اختلال در غده هیپوفیز است.

  تفسیر: کمتر از 4

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه