• دکترهمه مرجع بهداشت درمان، سلامت و تغذیه
  منو اصلی

  زینک - zinc

  نحوه آماده سازی بیمار

  نیاز به ناشتایی نیست

  نوع نمونه گیری

  سرم خون

  علت درخواست

  در سوختگی هاو بیماری های کلیوی
  روی یک کوفاکتور مهم برای فعالیت بسیاری از آنزیم ها از جمله آنزیم ها از جمله آنزیم آلکالین فسفاتاز و RNA و DNA پلیمراز ،الکل دهیدروژناز و کربونیک ان هیدراز وبسیاری دیگر از پروتیین های مهم می باشد.

  تفسیر نتایج

  خانم ها 114-70
  آقایان 127-72

  نویسنده

  گیتی امیدواری
  پانل کاربران
  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه