تری گلیسرید -TRIGLYCERIDES

نحوه آماده سازی بیمار
1-رعایت کامل ناشتایی به مدت 12 ساعت2-حداقل 3 روز پیش از انجام آزمایش رژیم غذایی ثابت رعایت گردد.3-حداقل 3روز پیش از انجام آزمایش از مصرف الکل خودداری شود.
نوع نمونه گیری
سرم یا پلاسما
علت درخواست
1-سرگیجه، 2-فشار بالا، 3-دردوسنگینی قلب، 4-گزگز دست وپا، 5-گرم شدن وبی حس شدن دست وپا
تفسیر نتایج
کمتر از 200 نرمال، بین 200 تا 400 پیش آگهی، بیشتر از 400 غیرطبیعی
نویسنده
دکتر گیتی امیدواری