• منو اصلی
  داروها
  عنوان نام
  ایمیپرامین Imipramine
  کلرامبوسیل Chlorambucil
  گریزیوفولوین Griseofulvin
  ایزوکونازول Isoconazole
  فلورادین فسفات Fludarabine Phosphate
  ایتراکونازول Itraconazole
  کتوکونازول Ketoconazole
  ناتامایسین Natamycin
  مایکونازول Miconazole
  نیستاتین Nystatin
  تیوکونازول Tioconazole
  تولنفتات Tolnaftate
  امورولفین Amorolfine
  ستراکونازول نیترات Sertaconazole Nitrate
  ایمانتینیب مسیلات Imatinib Mesilate
  دیلوکسانید Diloxanide Furoate
  ایفوسفامید Ifosfamide
  اپی روبیسین Epirubicin Hydrochloride
  داکتینومایسین Dactinomycin
  امتین Emetine Hydrochloride
  سیتارابین Cytarabine
  لتروزول Letrozole
  اتوواکویون Atovaquone
  استراموستین Estramustine Sodium Phosphate
  لوموستین Lomustine
  دوکتاکسل Docetaxel
  فلوتامید Flutamide
  دانوروبیسین Daunorubicin Hydrochloride
  اینترلوکین –2 Interleukin-2
  ایداروبیسین Idarubicin Hydrochloride
  مرکاپتوپورین Mercaptopurine
  سیکلوفسفامید Cyclophosphamide
  متوترکسات Methotrexate
  یدوکینول lodoquinol
  ایرینوتکان Irinotecan Hydrochloride
  پنتامیدین Pentamidine Isetionate
  استامینوفن Acetaminophen
  سرماخوردگی بزرگسالان Adult cold
  آلوپورینول Allopurinol
  الترتامین Altretamine
  امیکاسین Amikacin
  امینوگلوتامید Aminoglutethimide
  آمی تریپپتیلین Amitriptyline
  آمفوتریسین B Amphotericin B
  آمپی سیلین Ampicillin
  آناستروزول Anastrozole
  آنتی هیستامین دکونژستات Antihistamine Decongestant
  آسپاراژیناز Asparaginase
  آسپیرین Aspirin
  آتروپین Atropine

  صفحه ۱ از ۴, در حال نمایش ۵۰ آیتم از ۱۵۹

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه