• منو اصلی
  داروها
  عنوان نام
  آزیترومایسین Azithromycin
  باکلوفن Baclofen
  بلادوننا Belladonna
  پنی سیلین بنزاتین Benzathine Penicillin
  بیکالوتوماید Bicalutamide
  بلیومایسین Bleomycin Sulfate
  بوسولفان Busulfan
  کپسیتابین Capecitabine
  کاربامازپین Carbamazepine
  کربولاتین Carboplatin
  کسپوفانژین استات Caspofungin Acetate
  سفازولین Cefazolin
  سفپیم Cefepime Hydrochloride
  سفیکسیم Cefixime
  سفوروکسیم Cefuroxime
  سفوتاکسیم Cefotaxime Sodium
  سفاتازیدیم Ceftazidime
  سفتی زوکسیم Ceftizoxime Sodium
  سفتریاکسون Ceftriaxone Sodium
  سلکوسیب Celecoxib
  سرماخوردگی کودکان Children Cold
  کلرآمفنیکل Chloramphenicol(Ophtalmic)
  کلروکین Chloroquine
  پریمیدون Primidone
  توپیرامات Topiramate
  اگزاکاربامازپین Oxcarbazepine
  گلی بنکلامید Glibenclamide
  پیوگلیتازون Pioglitazone Hydrochloride
  آکاربوز Acarbose
  انسولین Insulin
  رپاگلینید Repaglinide
  ماپروتیلین Maprotiline
  فلووکسامین Fluvoxamine Maleate
  موکلوبماید Moclobemide
  کلومیپرامین Clomipramine Hydrochloride
  ‌نورتریپ‌تیلین Nortriptyline Hydrochloride
  فلوکستین Fluoxetine Hydrochloride
  سیتالوپرام Citalopram
  دی سیکلومین Dicyclomine Hydrochloride
  هیوسیامین Hyoscyamine
  پروبنسید Probenecid
  سولفین پیرازون Sulfinpyrazone
  فلوسیتوزین Flucytosine
  فلوکونازول Fluconazole
  کلوتریمازول Clotrimazole
  سفالکسین Cephalexin
  سیپروفلوکساسین Ciprofloxacin(Ophthalmic)
  کلاریترومایسین Clarithromycin
  لووفلوکساسین Levofloxacin
  ایزونیازید Isoniazid

  صفحه ۲ از ۴, در حال نمایش ۵۰ آیتم از ۱۵۹

  خبرنامه
  ویژه های دکتر همه