کراتینین -CREATININE

نحوه آماده سازی بیمار
4 ساعت ناشتایی حداقل 2 تا 3 روز پیش از انجام آزمایش ازمصرف غذاهای پرگوشت خودداری شود
نوع نمونه گیری
خون،پلاسما،ادرار
علت درخواست
1-ورم کردن دست و پا، 2-خوب کار نکردن کبد و کلیه، 3-خونریزی مجاری ادراری، 4-تغییر رنگ ادرار ویا قطع شدن ادرار ویاتکرر ادرار
تفسیر نتایج
بین 0.7 تا 1.4 نرمال در آقایان، بین 0.6 تا 1.3نرمال در خانم ها
نویسنده
دکتر گیتی امیدواری