کلسترول -CHOLESTEROL

نحوه آماده سازی بیمار
1-رعایت کامل ناشتایی به مدت 12 ساعت2-حداقل 3 روز پیش از انجام آزمایش رژیم غذایی ثابت رعایت شود.3-حداقل 3 روز پیش از انجام آزمایش از مصرف الکل خودداری شود.
نوع نمونه گیری
خون یا پلاسما
علت درخواست
1-سرگیجه، 2-فشار بالا، 3-درد و سنگینی قلب،4-گزگزدست و پا، 5-گرم شدن و بی حس شدن دست و پا
تفسیر نتایج
کمتر از 200 نرمال، بین 200 تا 240 پیش آگهی، بیشتر از 240 غیرنرمال
نویسنده
دکتر گیتی امیدواری